Fujian,China

$3.55
$2.15
$1.50

Wenzhou, China

$2.50
$2.99
$0.17

Taizhou, China

$9.00
$4.79
$1.90

Canton, China

$37.13
$1.80
$4.30