Wenzhou, China

$2.40
$6.70
$16.50

Fujian,China

$4.00
$1.28
$1.50

Canton, China

$7.00
$0.24
$1.70

Taizhou, China

$2.50
$4.90
$0.50